aaaa aa
aa
aaaaaaPrimitive Level-Signals 水平信号信息系列
aa
aa
aa
<b>Accessible Balance</b><br>SpacerImage<b>Affective Thermo</b><br>SpacerImage<b>Hollow Dump</b><br>SpacerImage<b>Level Carrie</b><br>SpacerImage<b>Paralle Body</b><br>SpacerImage<b>Skating Brain</b><br><b>Topmost</b><br>SpacerImage
aa
aaaaaaDigital Metal Prints Series 数码金属印制系列
aa
aa
aa
Refractive Brain Series
<b>Refractive Dizziness</b><br>折射脑晕 176X125cmSpacerImage<b>Refractive Dizziness 2</b><br>折射脑晕 176X125cmSpacerImage<b>Refractive Drunk</b><br>折射脑醉 176X125cmSpacerImage<b>Refractive Drunk 2</b><br>折射脑醉 176X125cmSpacerImage<b>Refractive Drunk 3</b><br>折射脑醉 三维金属II 印制176X125X40cmSpacerImage<b>Refractive Fissure</b><br>折射脑裂 176X125cm<b>Refractive Fissure 2</b><br>折射脑裂2 176X125cmSpacerImage<b>Refractive Fissure 3</b><br>折射脑裂三维金属II印制2  176X125X40cmSpacerImage<b>Refractive Numbness</b><br>折射脑麻 176X125cmSpacerImage<b>BRefractive Numbness 2</b><br>折射脑麻 176X125cmSpacerImage<b>Rusty Puckeriness</b><br>锈脑涩 220x145cmSpacerImage<b>Rusty Bitterness</b><br>锈脑苦 220x145cm<b>Rusty Crispness</b><br>锈脑酥 220x145cmSpacerImage<b>Rusty Freshness</b><br>锈脑鲜 220x145cmSpacerImage<b>Rusty Hotness</b><br>锈脑辣 220x145cmSpacerImage<b>Rusty Oiliness</b><br>锈脑腻 220x145cmSpacerImage<b>Rusty Saltiness</b><br>锈脑咸 220x145cmSpacerImage<b>Rusty Sourness</b><br>锈脑酸 220x145cm<b>Rusty Sweetness</b><br>锈脑甜 220x145cmSpacerImage<b></b><br>SpacerImage<b></b><br>SpacerImage<b></b><br>SpacerImage<b></b><br>SpacerImage
aa
aa
Digital Bloodless Series 数码无血系列
<b>Digital Bloodless(1) </b><br>数码无血(1)SpacerImage<b>Digital Bloodless(2) </b><br>数码无血(2)SpacerImage<b>Digital Bloodless I(Partial)</b><br>数码无血I(局部)SpacerImage<b>Digital Bloodless II(Partial)</b><br>数码无血II(局部)SpacerImage<b>Digital Bloodless III(Partial)</b><br>数码无血III(局部)SpacerImage<b>Digital Bloodless IV(Partial)</b><br>数码无血IV(局部)
aa
aa
BurlHair Series 数码树结毛发系列
<b>BurlHair+2 </b><br>树结毛发+2 2005SpacerImage<b>BurlHairAware-Digital Metal-Prints</b><br>树结发悟 钢板印制 118x118cm 2005SpacerImage<b>BurlHairGlow-Digital Metal-Prints</b><br>树结发卿 钢板印制 238x208cm 2005SpacerImage<b>BurlHairGold-Digital Metal-Prints</b><br>树结发鑫 钢板印制  238x208cm 2005SpacerImage<b>BurlHairHoly-Digital Metal-Prints</b><br>树结发圣 钢板印制 238x208cm 2005SpacerImage<b>BurlHairRed-Digital Metal-Prints</b><br>树结发红 钢板印制 238x208cm 2005<b>BurlHairWet-Digital Metal-Prints</b><br>树结发滋 钢板印制 238x208cm 2005SpacerImage
aa
aa
aaaaaaDigital Wood-Prints Series 数码原木印制系列
aa
aa
aa
<b>BurlBodyI(Partial)-Wood Prints</b><br>树结人体I(局部)30x30SpacerImage<b>BurlBodyII(Partial)Wood Prints</b><br>树结人体II(局部)30x30SpacerImage<b>BurlBodyIII(Partial)Wood Prints</b><br>树结人体III(局部)30x30SpacerImage<b>BurlBodyIV(Partial)Wood Prints</b><br>树结人体IV(局部)30x30SpacerImage<b>BurlFlowerI(Partial)Wood Prints</b><br>树结花蕊I(局部)30x30SpacerImage<b>BurlFlowerII(Partial)Wood Prints</b><br>树结花蕊II(局部)30x30<b>BurlFlowerIII(Partial)Wood Prints</b><br>树结花蕊III(局部)30x30SpacerImage<b>BurlFlowerIX(Partial)Wood Prints</b><br>树结花蕊IV(局部)30x30SpacerImage<b>BurlNutsI(Partial)Wood Prints</b><br>树结核I(局部)30x30SpacerImage<b>BurlNutsII(Partial)Wood Prints</b><br>树结核II(局部)30x30SpacerImage<b>BurlNutsIII(Partial)Wood Prints</b><br>树结核III(局部)30x30SpacerImage<b>BurlNutsIV(Partial)Wood Prints</b><br>树结核IV(局部)30x30
aa aa
aa
aaaaaaDigital Rawhide-Prints Series 数码兽皮印制系列
aa
aa
aa
<b>DigitalKing-Rawhide Prints</b><br>数码国王 兽皮印制 2003SpacerImage<b>DigitalKingII-Rawhide Prints</b><br>数码国王II 兽皮印制 2003SpacerImage<b>DigitalKingIII-Rawhide Prints</b><br>数码国王III 兽皮印制 2003SpacerImage<b>DigitalQueen-Rawhide Prints</b><br>数码女皇 兽皮印制 2003SpacerImage<b>DigitalQueenII-Rawhide Prints</b><br>数码女皇II 兽皮印制 2003SpacerImage<b>DigitalQueenIII-Rawhide Prints</b><br>数码女皇III 兽皮印制 2003<b>DigitalSpirituralStone-Rawhide Prints</b><br>数码灵石 兽皮印制 2003SpacerImage<b>DigitalSpirituralStoneII-Rawhide Prints</b><br>数码灵石II 兽皮印制 2003SpacerImage<b>DigitalSpirituralStoneIII-Rawhide Prints</b><br>数码灵石III 兽皮印制 2003SpacerImage<b>DigitalSpirituralStoneIV-Rawhide Prints</b><br>数码灵石IV 兽皮印制 2003SpacerImage<b>DigitalSun and Horse-Rawhide Prints</b><br>数码太阳与马 兽皮印制 2003SpacerImage<b>DigitalSun and HorseII-Rawhide Prints</b><br>数码太阳与马II 兽皮印制 2003
aa
Click Here to play movieClick here to change sound setting
Click Here to jump to facebookClick Here to jump to twitterClick Here to jump to YouTubeClick Here to jump to Linked InClick Here to jump to FlickrClick Here to jump to VimeoClick Here to jump to MySpace